Czy zameldowanie w danym lokalu mieszkalnym wiąże się z uzyskaniem prawa do tego lokalu?

      Przez zameldowanie nie nabywa się żadnych praw do lokalu - jest ono tylko administracyjnym poświadczeniem, że dana osoba przebywa pod danym adresem na stałe lub czasowo. Również przez samo wymeldowanie nie traci się prawa do lokalu,  jeżeli ono danej osobie przysługuje, np. na podstawie umowy najmu. Wymeldowanie zatem jest tylko administracyjnym potwierdzeniem, że dana osoba pod danym adresem już nie przebywa. Jeśli dana osoba utraciła prawo do lokalu (wygaśnięcie umowy najmu, sprzedaż mieszkania własnościowego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) i w następstwie tego dobrowolnie opuściła  lokal, a mimo to się nie wymeldowała, to nie ma ona prawa domagać się jego udostępnienia