Jakie aktualnie obowiązują zasady meldunkowe ?

      Sprawy zameldowania i wymeldowania reguluje ustawa z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. nr 87 z 2001 r., poz. 960 z późn. zm.; tekst jednolity Dz. U. nr 139 z 2006 r., poz. 993). Wprowadza ona dość proste zasady meldunkowe, m.in.:

  1. Każda osoba ma obowiązek zameldować się miejscu stałego pobytu, przy czym w tym samym czasie może mieć tylko jedno miejsce stałego pobytu.
  2. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
  3. Osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu udzielającego pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.
  4. Osoba, która opuszcza miejsce stałego pobytu lub czasowego, ma obowiązek wymeldować się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce stałego pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
  5. Organ gminy wydaje, na wniosek strony lub z urzędu, decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego, albo osoby, która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy, a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić.